© Միքս ԷյԷմ ՍՊԸ, 2019. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Իրավատերերին

Հեղինակային իրավունքի կամ այլ մտավոր սեփականության պահանջների ներկայացման ծանուցում եւ ընթացակարգեր

(ա) SURRO MUSIC-ը հարգում է ուրիշների մտավոր սեփականությունը եւ շատ լուրջ է վերաբերվում հեղինակային իրավունքի եւ այլ մտավոր սեփականության պաշտպանությանը, եւ մենք հորդորում ենք մեր օգտվողներին անել նույնը: Խախտող գործողությունները չեն թույլատրվի surromusic.com կայքում կամ SURRO MUSIC ծառայության միջոցով:

(բ) SURRO MUSIC-ի մտավոր սեփականության քաղաքականությունը հետեւյալն է` 1) հեռացնել այն նյութը, որը SURRO MUSIC-ը հավատում է, որ մտավոր սեփականության կամ սեփական գործակալի սեփականատիրոջ ծանուցումից հետո խախտում է երրորդ կողմի մտավոր սեփականությունը, որը մատչելի է SURRO MUSIC Ծառայությունում եւ (2) հեռացնել Ծառայությունում տեղադրած ցանկացած աշխատանք կամ նյութ կամ «կրկնվող խախտողներին»: (2) SURRO MUSIC-ը «կրկնվող խախտող» համարում է ցանկացած օգտատիրոջ, որը վերբեռնում է Ծառայության կոնտենտը կամ նյութերը, եւ որոնց համար SURRO MUSIC-ը ստացել է հեռացման ավելի քան երկու ծանուցում, որոնք համապատասխանում են 17 U.S.C. § 512 (c) դրույթներին, պարունակող նման կոնտենտի կամ նյութերի վերաբերյալ: SURRO MUSIC-ը ունի իր հայեցողությամբ դադարեցնելու ցանկացած օգտագործողի հաշիվը՝ հայցվող խախտման մասին մեկ ծանուցում ստանալուց կամ SURRO MUSIC-ի սեփական վճռի հիման վրա:

(գ) Հայտնաբերված խախտումների ներկայացման կարգը

Եթե կարծում եք, որ Կայքում կամ SURRO MUSIC երաժշտական ծառայությունում տեղադրված ցանկացած աշխատանք կամ նյութ, օգտագործվել կամ օգտագործվում է այնպիսի ձեւով, որը խախտում է մտավոր սեփականության իրավունքը, որը դուք ունեք կամ վերահսկում եք, խնդրում ենք անմիջապես ուղարկել «խախտման մասին ծանուցում» ստորեւ նշված գործակալին: Ձեր հաղորդագրությունը պետք է ներառի հետեւյալը.

(I) Սեփականատիրոջ անունից հանդես գալու լիազորված անձի ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային ստորագրություն, որը ենթադրաբար խախտվել է։

(II) Խախտված ստեղծագործությունների կամ նյութերի նույնականացումը, կամ, եթե բազմաթիվ աշխատանքներ կատարվում են մեկ ծանուցման միջոցով, նման ստեղծագործությունների ցուցակը։

(III) Կոնկրետ նյութի նույնականացումը, որը ենթադրվում է, որ խախտվել է կամ խախտվում է, եւ որը պետք է հեռացվի կամ հասանելի չլինի, կամ բավարար տեղեկատվություն SURRO MUSIC-ին՝ նյութը գտնելու համար:

(IV) Տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս SURRO MUSIC-ին ձեզ հետ կապ հաստատելու համար, ինչպիսիք են հասցեն, հեռախոսահամարը եւ, հնարավորության դեպքում, էլ.փոստի հասցեն, որի միջոցով կարելի է կապվել։

(V) Հայտարարությունը, որ դուք բարեխղճորեն ենթադրում եք, որ բողոքվող նյութի օգտագործումը թույլատրված չէ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ, նրա գործակալի կամ օրենքի կողմից, ինչպես նաեւ

(VI) Հայտարարության մեջ պետք է նշվի, որ ծանուցման տեղեկատվությունը ճշգրիտ է եւ ենթադրյալ պատժի ենթարկության տակ, որ դուք լիազորված եք հանդես գալ բացառապես այն իրավունքի սեփականատիրոջ անունից, որը ենթադրաբար խախտում է:

Դուք պետք է խորհրդակցեք ձեր սեփական փաստաբանի հետ եւ/կամ տեսնեք 17 U.S.C. § 512-ը, որպեսի հաստատեք է ձեր պարտավորությունները`պահանջված խախտումը վավեր ծանուցելու համար:

(դ) Հատուկ գործակալի կոնտակտային տվյալները

Հայտնաբերված խախտման մասին ծանուցելու համար SURRO MUSIC-ի նշանակված գործակալի հետ կարող է կապվել հետեւյալ հասցով․

Էլ․ փոստի միջոցով՝ copyright@surromusic.com

Փոստով՝ ՀՀ, ք․ Երեւան, Վերին Անտառային փող․ 33, բն․ 2։

(ե) Հակընդդեմ ծանուցումը

(I) ЕԵթե Դուք SURRO MUSIC-ից ստացել եք ծանուցում, որ Կայքում կամ Կայքի միջոցով կամ SURRO MUSIC ծառայության կողմից տրամադրված նյութերը խախտման ծանուցման առարկա էին, ապա Դուք իրավունք ունեք «SURRO MUSIC»-ին տրամադրել, այսպես կոչված «Հակընդդեմ ծանուցում»: Արդյունավետ լինելու համար Հակընդդեմ ծանուցումը պետք է գրավոր լինի, պայմանով, որ SURRO MUSIC-ի հատուկ գործակալին սույն փաստաթղթի Բ(գ) բաժնում նշված մեթոդներից ներառի, ըստ էության, հետեւյալ տեղեկությունները.

(II) Идентификация материала, который был удален или к которому был отключен доступ, и местоположение, в котором материал появился до его удаления, или доступ к нему был отключен;

(III) Заявление под страхом наказания за лжесвидетельство, что у подписчика есть добросовестное убеждение в том, что материал был удален или отключен в результате ошибки или неправильной идентификации материала, который должен быть удален или отключен; а также

(IV) Имя, адрес и номер абонента подписчика, а также заявление о том, что абонент соглашается с юрисдикцией Федерального окружного суда в судебном округе, в котором находится адрес, или если адрес абонента находится за пределами Соединенных Штатов, Гражданские суды в Ереване / Армения, и что абонент примет обслуживание процесса от

лицо, предоставившее уведомление в соответствии с разделом B (c) настоящего ТОС выше или агентом такого лица.

Сторона, подающая счетное уведомление, должна обратиться к адвокату или посмотреть 17 U.S.C. § 512, чтобы подтвердить обязательства стороны предоставить действительное встречное уведомление в соответствии с Законом об авторском праве.

(զ) Ложные уведомления о заявленных нарушениях или встречных уведомлениях

Закон об авторском праве предусматривает, что:

Любое лицо, которое сознательно материально искажает в соответствии с [Статья 512 Закона об авторском праве (17 USC § 512)] (1), что материал или деятельность нарушает или (2) что материал или деятельность были удалены или отключены по ошибке или неправильной идентификации, ответственность за любые убытки, в том числе расходы и вознаграждения адвокатов, понесенные предполагаемым нарушителем, любым владельцем авторских прав или авторизованным лицензиатом владельца авторских прав или поставщиком услуг, который получил травму от такого искажения, в результате SURRO MUSIC, полагаясь на такой искажение информации при удалении или отключении доступа к материалу или деятельности, заявленной как нарушающая или заменяющая удаленный материал, или прекращение отключения доступа к нему.

17 U.S.C. § 512 (f). SURRO MUSIC оставляет за собой право требовать возмещения убытков от любой стороны, которая подает уведомление о заявленном нарушении или встречное уведомление в нарушение закона. Во избежание сомнений, только уведомления, представленные в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху и процедуры, изложенные в этом разделе C, должны быть отправлены назначенному агенту по указанному выше электронному адресу или почтовому адресу. Любые другие комментарии, комплименты, жалобы или предложения о SURRO MUSIC, работе Сайта или Службы SURRO MUSIC или любых других вопросах следует направлять по адресу copyright@surromusic.com

Ваше согласие с этими условиями

Используя этот сайт / приложение, вы подтверждаете свое согласие с этой политикой. Если вы не согласны с этой политикой, пожалуйста, не используйте наш сайт / приложение. Ваше дальнейшее использование Сайта / Приложения после публикации изменений в этой политике будет считаться вашим принятием этих изменений.

Связаться с нами

SURRO MUSIC | surromusic.com

Адрес: Ереван 0009, РА, ул. Верин Антарайн 33, кв. 2.

Телефон: +374 55 441 441

Эл. почта: copyright@surromusic.com

Этот документ был последний раз обновлен 27 марта 2018 года